Land For Sale Matale

2020-03-14 10:38:16 ( Land Sale ) - Matale, Matale

Details

මාතලේ වාරියපොල පර්චස් 48 ක ඉඩමේ නිදන කාමර 03 ක බිම් මහල සම්පුර්ණයෙන් නිමකල සියලු පහසුකම් සහිත නව නිවස පල දරන ගම්මිරිස් සාදික්කා වගාව සමග ලක්ෂ 95 යි.
නියම ගැනුම්කරුවන්ට පමණයි.