ග්‍රීන් හර්බල් කේෂමූල තයිලය

2019-06-24 16:24:57 ( Cosmetics ) - Galle, Ambalangoda

Details

ග්‍රීන් හර්බල් කේෂමූල තයිලය
කේෂ සදහා රන්තරු සම්මානය හිමිවූ ග්‍රීන් හර්බල් සමාගම මගින් සුදු කෙස් කළු කර අලුතින් කෙස් ලබාදී සියළු හිසකෙස් ප්‍රශ්ණ විසදා ඉතා පෝෂ්‍ය ග්‍රීන් හර්බල් කේෂමූල තයිලය,තල තෙලෙන් නිපදව ඇත.වෙළද පොලේ නැත.ගෙදරටා ගෙන්වා ගත හැක
කේෂමූල තයිලය ඇනවුම්කර ගෙදරටම ගෙන්වා ගත හැකිය. රු 3800
කේෂමූල තරලය නම් වූ දියරය සෑම ඔසු සලකින්ම ලබා ගත හැකිය. රු 650