ජනෙල් ග්‍රිල් සවි කර දීම

2021-05-19 13:14:22 ( Iron Works ) - Kandy, Katugastota

Details

ජනෙල් ග්‍රිල් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට, හෝ මුදලට සවි කර ගැනීම සදහා, සවි කරන තුරු අත්තිකාරම් අවශ්‍ය නැත. (කටුගස්තොට ,මාතලේ , කැකිරාව , නගර අවටින් පමණක් විමසන්න )