පරණ බංගලාවක් සහිත ඉඩම විකිණීමට කිරිඇල්ල

2022-01-03 09:17:50 ( Land Sale ) - Ratnapura, Ratnapura

Details

සබරගමුව,කිරිඇල්ලට කි.මි 6 නුදුරින් ඇහැලියගොඩ මාර්ගයෙ පරණ බංගලාවක් සහිත ඉඩම විකිණීමට
විදුලිය
ලිං ජලය
ඇල මාර්ගයකට මායිම්ව
අක්කර 2 පර්චස් 26යි
නිරවුල් ඔප්පු
වෙනම පර්චස් 20 කොටස් 3ක්ද ඇත
පර්චසයක් රු 50000