මලයාලම් සත්‍ය ගුරුකම්

2020-01-14 15:44:24 ( Gurukam ) - Kandy, Kandy

Details

තෙරුවන් සරනයි.
ලොවක් මවිතකල අතිප්‍රෙබල සත්‍ය වශී ගුරුකම්..
දෙස් විදෙස් නමක් රැන්දු ඔහු මලයාලම් සත්‍ය ගුරු වෙද මැදුර..
අබන්පොල මහව..
ඔබට අවස්‍ය සියලුම ගුරුකම් නොමිලේ මා විශින් කර දෙනු ලැබේ.
කාම වශී බන්දන/කලවා බන්දන/අනවින කොඩිවින/වශී.
දෙස් විදෙස් දරුවන්ට මා පිහිට වෙමි..

0765233010-imo
0767876748