Land For Sale In Anuradhapura

2023-09-18 14:41:36 ( Land Sale ) - Anuradhapura, Anuradhapura

Details

අනුරාධපුර පුජා භුම්යට ආසන්නව නගරයට 10km දුරින් නිස්කලංක පරිසරයක අක්කර 1/2 ඔප්පු සහිත ඉඩම ව්කිනිමට. සියලු පහසුකම්
ව්මසිම් - 0742528973